Zakres usług

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych, spadkowych, prawa pracy i ubezpieczeń, sprawach egzekucyjnych i sprawach administracyjnych, w tym w szczególności w zakresie:
- prawa cywilnego, poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych i reprezentację w sprawach m.in. o niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy, ochronę dóbr osobistych, zasiedzenie, spraw o prawa pracownicze i z zakresu ubezpieczeń, odszkodowania, w tym z tytułu wypadku drogowego, wypadku przy pracy, szkód wyrządzonych przestępstwem,

- prawa spadkowego, poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych i reprezentację w aspekcie m.in. postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, spraw o zachowek i innych spraw w zakresie dziedziczenia,

- prawa gospodarczego, poprzez opracowywanie i opiniowanie umów, opracowywanie opinii prawnych i pism procesowych oraz udzielanie porad prawnych i udział w negocjacjach, stałą obsługę prawną przedsiębiorców, w tym osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego,

- prawa karnego, poprzez obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, oskarżonego w postępowaniu sądowym, czy skazanego w postępowaniu wykonawczym, a także poprzez reprezentowanie pokrzywdzonego, działając w postępowaniu przygotowawczym w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego albo w postępowaniu sądowym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego,

- reprezentacji wierzyciela i dłużnika w procesie dochodzenia należności w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Waldemar Kurdej. Wszelkie prawa zastrzeżone